Blog Home

Մերի Խաչիկյան, ավագ դպրոց, 11րդ դասարան

  • 16.03.2023 от

    1․ Ո՞րն է  Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնում ձգվող  լեռնաշղթան.1) Արցախի2) Հայկական Պար3) Հայկական Տավրոս4) Գեղամա 2․ Քանի՞  նահանգ  ուներ  Մեծ  Հայքն ըստ  «Աշխարհացույցի».1) 372) 153) 204) 5 3․ Ե՞րբ է կառուցվել Արտաշատ մայրաքաղաքը.1) Ք. ա. մոտ 185 թ.2) Ք. ա. մոտ 175 թ.3) Ք. ա. մոտ 165 թ.4) Ք. ա. մոտ 160 թ. 4․ Որքա՞ն է… Читать далее

  • Artificial intelligence

    24.02.2023 от

    Artificial intelligence (AI) is intelligence—perceiving, synthesizing, and inferring information—demonstrated by machines, as opposed to intelligence displayed by non-human animals and humans. Example tasks in which this is done include speech recognition, computer vision, translation between (natural) languages, as well as other mappings of inputs. AI applications include advanced web searchengines (e.g., Google Search), recommendation systems… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.